Q&A

Företagsbeskrivning

Colabitoil ett är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina klimatavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar.

Colabitoil är latin och betyder förnyelsebart. Namnet ska agera som en stående påminnelse för bolagets vision.

Colabitoil bedriver utveckling av förnybar bensin, diesel och flygbränsle samt saluför Neste MY Förnybar Diesel på den svenska marknaden.

Hela vägen från råvara till produkt är kraven som energimyndigheten ställer på ett massbalanssystem och dessa måste uppfyllas. För att kunna beräkna växthusgasutsläppen för transportsteget måste det finnas information om platsen där restprodukten uppstår och därmed måste det finnas en spårbarhet tillbaka till källan. Dessutom måste det kunna bevisas att bränslet utgörs av en restprodukt, ett verifikat från den plats där restprodukten uppstår och spårbarhet tillbaka till platsen där restprodukten uppstår är ett sätt att visa detta.

Som kund hos Colabitoil är du försäkrad. Om drivmedlet bevisligen orsakat skada på ditt fordon har du rätt till ersättning. Kontakta oss gärna för mer information.

Ja, alla våra mackar är öppna för allmänheten. Se vår interaktiva karta för att hitta till din närmsta tankstation.

Colabitoil har en unik affärsmodell där vi enbart använder oss av flyttbara tanksationer. Detta tillåter oss att varje dag säkerställa att våra tankstationer följer efter de vägbyggen, skogsverkning eller annan verksamhet som ständigt flyttar på sig för att på så vis minimera onödiga transporter för våra kunder. Detta betyder att vi inte kommer att ha någon station stående på en plats långt ifrån våra kunder eller på en plats där den inte kommer till användning.

Colabitoil gör det enkelt att bli fossilfri. 2/3 av personbilar och nästa samtliga transport- och yrkesfordon har dieselmotorer. Dessa kan bli fossilfria vid nästa tankning. Colabitoil är ett företag som har grundats från de miljöutmaningar som samhället idag står inför. Företaget har som vision att driva på för omställningen till ett 100% förnybart samhälle och ser som vårt uppdrag att möjliggöra denna omställning för dagens fordonsflottor utan att samhället ska behöva genomgå några kompletterande åtgärder.

HVO100 – Produktegenskaper och användning

Förenklat är det ett 100% förnyelsebart bränsle som kan ersätta dieseln. HVO är en förkortning av produktnamnet ”hydrogenated vegetable oil” och betyder i kort vätgasbehanding av naturliga oljor. Ur denna vätgasbehanding skapas det en produkt som är molekylärt identisk till dieselolja.

HVO100 som tillhandahålls av Colabitoil kan användas i samtliga fordon med dieselmotor.

Ja! Den HVO100 som Colabitoil tillverkar och distribuerar har utvecklats för att så nära som möjligt simulera vanlig fossil diesel för att säkerställa att dagens fordonsflotta inte ska behöva gå igenom någon omställning. Detta betyder att det inte finns några hinder för att tanka HVO100 i din dieselmotor, även om fordonstillverkaren inte ännu genomfört tester med HVO100. Om du fortfarande är osäker kan du vi försäkra dig med att vår produkt fungerar i samtliga dieselmotorer. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en försäkring som täcker samtliga fordon för offentlig sektor som är nyare än fem år. På så sätt har man i sin miljöomställning förekommit de fordonstillverkare som formellt ännu inte godkänt HVO100.

De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO i sina motorer. De personbilstillverkare som hittills har godkänt HVO100 är: Peugeot, Citroen och Renault. Volvo har godkänt HVO100 till taxibilarna V90, S90 (2018-2019) V60 (2019). Nissan har godkänt alla sina dieselbilar från 2006. Mercedes för en av sina taxibilsmodellen E-klass. När det gäller Isuzu är bränslet godkänt i alla modeller från modellår 2017. Många fler personbilstillverkare testar och utvärderar HVO100.

Neste MY Förnybar Diesel är en HVO100 från Neste som saluförs av Colabitoil. Drivmedelet är ett helt förnyelsebart och ger upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig fossil diesel. Till skillnad från många andra hållbara drivmedel så behövs ingen modifiering av fordon eller motor. Neste MY Förnybar Diesel passar alla dieselmotorer, det är alltså bara att tanka och köra!

Produkten fungerar minst lika bra som fossil diesel, men den är tillverkad av 100% förnybara råvaror och ger upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossil diesel. Den kan användas och lagras på samma sätt som fossil diesel.

Neste MY Förnybar Diesel är ett hållbart drivmedel tillverkat av helt förnybara råvaror som ger upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser. Drivmedlet kan blandas med vanlig diesel. Dessutom har det en överlägsen prestanda, ner till -32 grader, vilket ger lägre underhållskostnader jämfört med andra förnyelsebara alternativ. Neste MY Förnybar Diesel har utmärkta lagringsegenskaper och förlorar inte i kvalitet. Drivmedlet är dessutom luktfritt eftersom det varken innehåller svavel, syra eller aromatiska föreningar. Med Neste MY Förnybar Diesel är det bara att tanka och köra!

Nestes bränsle som saluförs av Colabitoil uppfyller standarden EN15940 för paraffiniska bränslen.

Det höga cetantalet (75–95) säkerställer en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel (FAME). Neste MY Förnyelsebar Diesel är med sin låga grumlingspunkt lämpligt för mycket kalla väderförhållanden upp till -32 grader. Dessutom är Neste MY Förnybar Diesel fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under lång tid utan att tappa i kvalitet eller samla på sig vatten.

Nej. HVO100 har avsevärt högre kvalitet än traditionella biodiesel produkter, som har begränsningar i hur de kan användas. HVO100 har avsevärt bättre förvaringsegenskaper i jämfört med biodiesel. Till exempel så har HVO100 väldigt liten risk för bakteriell tillväxt, vilket andra typer av biodiesel ofta har.

På Colabitoil anser vi att det behövs många olika lösningar för att klara klimatmålet. Därför gäller det inte att konkurrera med elbilar utan att gemensamt utveckla lösningar som kan ersätta fossila bränslen. Under hela sin livscykel är utsläppen från HVO100, som är producerat av avfall och restprodukter, även mindre än från elbilar, givet det nuvarande sättet för elproduktion globalt.

Råvaror och hållbarhet

Neste MY Förnybar Diesel produceras på Nestes raffinaderier i Borgå, Finland och i Singapore och Rotterdam.

Neste använder 100% förnybara råvaror. Den patentskyddade NEXBTL-teknologin gör att nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas. På senare år har Neste fokuserat på att öka mängden avfall och restprodukter som råvara. Globalt sett står avfall och restprodukter för cirka 80 procent av råvarorna. Resten är vegetabiliska oljor. Neste kan använda mer än 10 olika råvaror, de restprodukter och avfall Neste använder är t ex animaliskt fett avfall från livsmedelsindustrin, återanvänd matolja, fiskfett från fiskindustrin och restprodukter från matoljeproduktion.

De senaste åren har Neste både breddat sin råvarubas och ökat andelen avfall och restprodukter i sin totala användning av förnybara råmaterial. De satsar årligen ca 400 Mkr på forskning och utveckling och har lyckats att öka både antalet olika råvaror och andelen avfall och restprodukter i sin produktion.

Det finns två huvudsakliga sätt att garantera hållbarheten. Det ena är att vara noggrann i valet av partners. Det andra är att känna till ursprunget för förnybara produkter. Neste accepterar bara hållbart producerade förnybara råmaterial från noggrant utvalda partners. Försörjningskedjan är baserad på Nestes policy och principer för hållbarhet. På Neste köper de endast in hållbart producerade råmaterial. Neste arbetar själva hållbart och kräver naturligtvis detsamma från våra leverantörer.

Neste använder idag ett tiotal olika råvaror för produktion av förnybar diesel, och certifierad palmolja är en av dem. Neste har dock inte levererat palmolje-baserad Neste My Förnybar Diesel till den Svenska marknaden.

Pris

Det man ofta glömmer bort här att HVO100 erbjuder otroliga miljövinster. Priset påverkas av ett antal faktorer, såsom tillgänglighet av råvaror, världsmarknadspriser, valutakurser osv. Förnyelsebar diesel kräver dessutom stora investeringar i produktionsanläggningar. Råvarutillgången och därmed priset för den svenska marknaden påverkas även av en globalt ökad efterfrågan på biodrivmedel

Om antalet tillgängliga råvaror minskar, kan det bidra till ökade drivmedelspriser åtminstone på kort sikt, p.g.a. ökade råvarukostnader. På Neste tror man att det är oerhört viktigt med en bred bas av hållbara råvaror för tillverkning av HVO100, inte bara för dem själva utan med tanke på en globalt ökande efterfrågan på förnybara drivmedel. De tror inte på att plocka bort enskilda råvaror, utan tror att det från ett hållbarhetsperspektiv är betydligt mer effektivt att vara med och aktivt påverka.

Tillgänglighet

Neste är världens ledande tillverkare av förnybara drivmedel. De producerar ungefär 2.7 miljoner ton per år. Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar släpper ut under ett års tid. Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel kan man minska sina koldioxidutsläpp upp till 90% jämfört med fossil diesel. Neste ser ett växande intresse för förnybara drivmedel och tror att alla lösningar behövs. Neste gör sitt bästa för att tillgodose efterfrågan på marknaden, och jobbar hela tiden med att effektivisera sin produktion och ser även på att bygga helt ny produktion de kommande åren.

Om antalet tillgängliga råvaror minskar, kan det bidra till ökade drivmedelspriser åtminstone på kort sikt, p.g.a. ökade råvarukostnader. På Neste tror man att det är oerhört viktigt med en bred bas av hållbara råvaror för tillverkning av HVO100, inte bara för dem själva utan med tanke på en globalt ökande efterfrågan på förnybara drivmedel. De tror inte på att plocka bort enskilda råvaror, utan tror att det från ett hållbarhetsperspektiv är betydligt mer effektivt att vara med och aktivt påverka.

Dela

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin