Q&A

Företagsbeskrivning

Colabitoil är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina klimatavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar.
Be careful when talking about yourself and your abilities. We know you can do a great job at the position you’re applying for, but nobody wants to read that you have superpowers. When you talk about yourself, indicate specific and concrete facts. ”I am a lawyer, graduated from the University of …, motivated by …” is preferable to ”I am a lawyer with excellent qualifications and a brilliant experience …”. You have made sure that your photo highlights you. You have a master’s and a doctorate, but if you make spelling mistakes or your syntax leaves something to be desired, you will lose a lot of points to the recruiter. The latter may not even take into account your cover letter. On the other hand, even if you do not have a great experience or training at typemyessays, the fact of writing a correct text will increase the positive perception that it will have of you. Indeed, it proves that you are a caring person who is concerned with getting it right. Rereading it aloud several times is the key to making a successful cover letter.

Colabitoil driver utveckling av förnybar bensin och flygbränsle och säljer Neste My Förnybar Diesel på den svenska marknaden. Colabitoil säljer även övriga traditionella drivmedel, smörjoljeprodukter, eldningsoljor, kemprodukter mm.

Som kund hos Colabitoil är du alltid försäkrad. Om drivmedlet skulle orsaka skada på ditt fordon har du rätt till ersättning. Kontakta oss för mer information. 

Hela vägen från råvara till produkt är kraven som energimyndigheten ställer på ett massbalanssystem och dessa måste uppfyllas. För att kunna beräkna växthusgasutsläppen för transportsteget måste det finnas information om platsen där restprodukten uppstår och därmed måste det finnas en spårbarhet tillbaka till källan. Dessutom måste det kunna bevisas att bränslet utgörs av en restprodukt, ett verifikat från den plats där restprodukten uppstår samt att det finns en spårbarhet hela vägen.

Colabitoil gör det enkelt att bli fossilfri. 2/3 av personbilar och nästan samtliga transport- och yrkesfordon har dieselmotorer. Dessa kan bli fossilfria vid nästa tankning. Colabitoil är ett företag som har grundats utifrån de miljöutmaningar som samhället idag står inför. Företaget har som vision att driva på för omställningen till ett 100% förnybart samhälle och ser som vårt uppdrag att möjliggöra denna omställning för dagens fordonsflottor.  Se gärna filmen Fossilfri på 60 sek

HVO100 – Produktegenskaper och användning

Den snabba förklaringen är att det är en 100% fossilfri diesel som är så lik den fossila dieseln att den är helt utbytbar. Siffrorna 100 i HVO100 talar om att det är ren HVO, alltså 100%. Neste MY Förnybar Diesel är den HVO100 som saluförs av Colabitoil. Se gärna filmen om HVO100 

Ja! HVO100 har utvecklats för att så nära som möjligt simulera vanlig fossil diesel för att säkerställa att dagens fordonsflotta inte ska behöva gå igenom någon omställning. Detta betyder att det inte finns några hinder för att tanka HVO100 i din dieselmotor, även om fordonstillverkaren inte ännu genomfört tester med HVO100. Om du fortfarande är osäker kan vi försäkra dig med att vår produkt fungerar i samtliga dieselmotorer. Colabitoil har en produktförsäkring för HVO100 som täcker all användning i dieselmotorer. På så sätt har man i sin miljöomställning förekommit de fordonstillverkare som formellt ännu inte godkänt HVO100.

De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av HVO100 i sina motorer. De personbilstillverkare som hittills har godkänt HVO100 är: Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Nissan och Isuzu. Mercedes för en av sina taxibilsmodellen E-klass. Många fler personbilstillverkare testar och utvärderar HVO100.

Biltillverkarna har en garanti (nybilsgaranti) som sträcker sig under ett antal år där de lovar under vissa förutsättningar att åtgärda din bil om något inträffar. För att nybilsgarantin skall gälla kräver fordonstillverkare att fordonet drivs på av dem godkända drivmedel. Alla fordonstillverkare har ännu inte godkänt HVO100 som drivmedel. Colabitoil har en försäkring som innefattar samtliga dieselmotorer om skada uppstår pga av HVO100.

Neste MY Förnybar Diesel är en HVO100 från Neste som saluförs av Colabitoil. Drivmedlet är ett helt förnyelsebart och ger upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig fossil diesel. Till skillnad från många andra hållbara drivmedel så behövs ingen modifiering av motorer och fordon. Neste MY Förnybar Diesel passar alla dieselmotorer, det är alltså bara att tanka och köra.

Neste My förnybar Diesel som saluförs av Colabitoil uppfyller standarden EN15940.

Det höga cetantalet (75–95) säkerställer en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel som FAME eller RME. Neste MY Förnyelsebar Diesel är med sin låga grumlingstemperatur lämpligt för mycket kalla väderleksförhållanden upp till -32 grader. Dessutom är Neste MY Förnybar Diesel fri från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under lång tid utan att tappa i kvalitet, tillväxt (algbildning) i tanken bildas.

Nej! HVO100 har avsevärt högre kvalitet än andra biodiesel produkter, som har begränsningar i hur de kan användas. HVO100 har avsevärt bättre lagringsegenskaper i jämförelse med biodiesel. Till exempel så har HVO100 ingen risk för ”tillväxt” i tanken som sätter igen bland annat filter och påverka packningar negativt, vilket andra typer av biodiesel har.

På Colabitoil anser vi att det behövs många olika lösningar för att klara Sveriges klimatmål. Därför gäller det inte att konkurrera med elbilar utan att gemensamt utveckla lösningar som kan ersätta fossila bränslen. Under hela sin livscykel är utsläppen från HVO100 som är producerat av avfall och restprodukter mindre än från elbilar, utifrån den nuvarande metoden av elproduktionen globalt.

Råvaror och hållbarhet

Neste MY Förnybar Diesel produceras av Neste i raffinaderierna i Borgå, Finland samt Singapore och Rotterdam.

Neste använder 100% förnybara råvaror. Den patentskyddade NEXBTL-teknologin gör att nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas. På senare år har Neste fokuserat på att öka mängden avfall och restprodukter som råvara. Globalt sett står avfall och restprodukter för cirka 80 procent av råvarorna. Resten är vegetabiliska oljor. Neste kan använda mer än 10 olika råvaror, de restprodukter och avfall Neste använder är t ex animaliskt fettavfall från livsmedelsindustrin, återanvänd matolja, fiskfett från fiskindustrin och restprodukter från matoljeproduktion.

De senaste åren har Neste både breddat sin råvarubas och ökat andelen avfall och restprodukter i sin totala användning av förnybara råmaterial. De satsar årligen ca 450 Mkr på forskning och utveckling, de har lyckats öka både antalet olika råvaror, restprodukter och andelen avfall i sin produktion.

Neste accepterar bara hållbart och förnybart råmaterial. Försörjningskedjan är baserad på Nestes policy och principer för hållbarhet. Neste arbetar hållbart och kräver detsamma av sina leverantörer.

Neste använder idag ett tiotal olika råvaror för produktion av Neste My Förnybar Diesel. Certifierad palmolja är en av råvarorna, alltså från odlingar som inte skövlat någon regnskog och som uppfyller de krav som ställs på certifierad palmolja.
Neste har dock inte levererat palmolje-baserad Neste My Förnybar Diesel till den Svenska marknaden. 

PFAD är en av ett tiotal olika råvaror som Neste använder i produktionen av förnybar diesel runt om i världen. Det är en biprodukt som lämpar sig väl för tillverkning av förnybar diesel.

PFAD står för Palm Fatty Acid Destilate. När man skördar palmoljefrukten påbörjas en förruttnelseprocess där palmolja omvandlas till fria fettsyror. Dessa fettsyror är icke önskvärda i palmoljan och de filtreras ur palmoljan innan den kan säljas. Fettsyran är en bi/rest-produkt (beroende på klassificering) från palmoljeproduktion. PFAD är vanligt förekommande i bl.a tillverkning av stearin, tvål mm.

Neste hr som första företag i världen satt upp målet att all PFAD ska vara 100 procent spårbar hela vägen till palmoljeplantage år 2020. Det är ett utmanande arbete eftersom PFAD utgör en så liten andel av den totala palmoljeproduktionen. För att arbetet ska lyckas har Neste nära samarbeten med leverantörer, miljöorganisationer och andra experter i Sydostasien.

Nej, med dagens pris på förnyelsebara råvaror är inte det möjligt. Om antalet tillgängliga råvaror minskar, kan det bidra till ökade drivmedelspriser åtminstone på kort sikt, p.g.a. ökade råvarukostnader. På Neste tror man att det är oerhört viktigt med en bred bas av hållbara råvaror för tillverkning av HVO100, inte bara för dem själva utan med tanke på en globalt ökande efterfrågan på förnybara drivmedel. Neste och Colabitoil tror inte på att plocka bort enskilda råvaror, utan att det från ett hållbarhetsperspektiv är betydligt mer effektivt att själv vara med och aktivt påverka.

Neste är världens ledande tillverkare av förnybara drivmedel. De producerar ungefär 2.7 miljoner ton per år. Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar släpper ut under ett års tid. Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel kan man minska sina koldioxidutsläpp upp till 90% jämfört med fossil diesel. Neste ser ett växande intresse för förnybara drivmedel och tror att alla lösningar behövs. Neste gör sitt bästa för att tillgodose efterfrågan på marknaden, och jobbar hela tiden med att effektivisera sin nuvarande produktion och utöka produktionskapaciteten de kommande åren.

Pris

Hos Colabitoil är prisskillnaden inte stor, (i dagsläget 10 öre i skillnad på GDG macken Gävle., Vi kompenserar priset med ett högre energiinnehåll, vilket medför att du kommer längre på en tank.

Om antalet tillgängliga råvaror minskar kan det bidra till ökade drivmedelspriser åtminstone på kort sikt p.g.a. ökade råvarukostnader. På Colabitoil och Neste tror vi att det är oerhört viktigt med en bred bas av hållbara råvaror för tillverkning av HVO100, med tanke på en globalt ökande efterfrågan på förnybara drivmedel. Vi tror inte på att plocka bort enskilda råvaror, utan att det från ett hållbarhetsperspektiv är betydligt mer effektivt att själv vara med och aktivt påverka.

Allmänna villkor

Dela

Dela på email
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin