VD har ordet

VD Jan Nordlöf kommenterar

Rudolf Diesel, uppfinnaren av dieselmotorn, sa att denna i framtiden kommer att drivas på biobränsle. Nu är framtiden här - med HVO100. Att döpa om dieselmotorer till HVO-motorer vore idag helt relevant. Den ensidiga debatt som idag har förts, handlar ofta om att begränsa eller förbjuda dieselbilar, utan att man inser att det är bränslet och inte motorn som är utmaningen. Drivmedels- och fordonsbranscherna står inför utmaningen att tydliggöra miljö- och kundnytta med HVO100. Här går marknaden före med en snabbt ökande efterfrågan på förnyelsebara drivmedel.

Stor efterfrågan på HVO

Den viktigaste utmaningen för branschen är att byta ut det fossila bränslet - inte motortekniken - samt att arbeta för hållbart producerade biobränslen. Drivmedel från bioenergi utgör en liten, om än snabbt växande del av energianvändningen inom transportsektorn. Biobränslen används idag främst för låginblandning i bensin och diesel av fossilt ursprung. Låginblandning ger effekt, men för att nå ett fossilfritt transportsystem räcker det inte med låginblandning – det krävs 100 procent biodrivmedel. Transportsektorn har således ett stort behov av biodrivmedel för att kunna bli fossilfri. Potentialen inom denna sektor är beroende av både förbättrad infrastruktur och ny teknik. Det råder stor efterfrågan på miljöanpassade drivmedel från transportindustrin, offentliga förvaltningar samt från företag och privatpersoner som vill bidra till ett hållbart transportsystem och få bättre körekonomi. Utmaningen består för ett stort antal kunder av att få tillgång till HVO eftersom både produktion och distribution av HVO är begränsad i nuläget. Försäljningen av förnyelsebara drivmedel har ökat genom åren, mycket tack vare en ökad miljömedvetenhet och statliga/regionala och kommunala miljösatsningar, men tillgängligheten är i dagsläget ett problem.

HVO100 - ett 100 procent grönt drivmedel

Colabitoil tillhandahåller sedan i september 2015 drivmedlet HVO100. Detta drivmedel är 100 procent förnyelsebart och erbjuds dessutom till ett pris som är i paritet med konventionellt dieselpris. HVO100 är dessutom ett premiumdrivmedel med bättre egenskaper än fossil diesel samt ett högre energiinnehåll, vilket innebär att drivmedlet räcker två till fem procent längre än fossil diesel. Vi tillhandahåller i dagsläget HVO100 genom distribution från andra tillverkare och genom att bygga gemensamma distributionslösningar med andra aktörer. Politiskt behövs en långsiktighet vad gäller villkor för biodrivmedel och styrelsen följer med stort intresse den diskussion som nu pågår. Vi tar också del i debatten för att öka kunskap och verka för en bättre miljö.

Inga omställningskostnader

Med HVO100 körs fossilfritt bränsle fullt ut och därmed reduceras koldioxidutsläppen med upp till 92 procent. Även utsläppen av kväveoxider reduceras väsentligt. HVO100 har en högre tändvillighet och ett högre energiinnehåll, vilket medför att bränslet räcker längre än om fordonet tankats med fossilt bränsle. Detta innebär ekonomiska fördelar för företag såsom bussbolag och åkerier. Att HVO100 inte kräver specialbyggda fordon eller tankanläggningar medför snabbare driftsättning och obefintliga omställningskostnader.

Finanisella mål

Vi har som målsättning att Colabitoil under 2017 ska ha en omsättning på cirka 280-320 MSEK, vilket kan jämföras med 2016 års nettoomsättning på cirka 68 MSEK. Vi har leveranser till cirka 200 tankanläggningar hos kunder utplacerade från Norrköping till Umeå som vi levererar till, samt våra 35 egna publika tankanläggningar. Vi har för avsikt att befästa HVO100 på den svenska marknaden med målsättningen att fasa ut den fossila dieseln. Vi förhandlar i nuläget med vår samarbetspartner Neste Oil om tillgången till HVO100 för år 2018 och vår målsättning är att år 2018 uppnå en omsättning om cirka 550 MSEK med ett resultat före skatt om cirka 20 MSEK på befintlig kundstock.

Hällberg & Son en del av vår strategi

Under 2017 har vi ytterligare stärkt vår position på biodrivmedelsmarknaden genom förvärv av Hällberg & Son. Förvärvet innefattar drivmedelsdelen, där varumärket Hälsingeoljor, 4 000 kortkunder, 25 tankanläggningar, elva anställda och fem tankbilar ingår. Hällberg & Son har en stark position i Hälsingland, Jämtland och Härjedalen och har mycket goda kundrelationer. Förvärvet ligger helt i linje med strategin för Colabitoil och våra ambitioner att ha ett rikstäckande nätverk av tankanläggningar. En av Colabitoils styrkor är den goda kundkontakt som har etablerats. Vi har många upparbetade kunder till vilka vi köper in och levererar HVO100 och har tecknat avtal med flera större aktörer. Vi ser därför goda möjligheter till en snabb expansion. Vi ser en tilltagande kundtillströmning från bland annat bussbolag och åkerier, men även från privata konsumenter som vill ersätta fossil diesel med HVO100.

Står inför expansion

Colabitoil står nu inför en expansion av verksamheten och vi har ett stort antal planerade aktiviteter på gång. Vi vill fortsätta utveckla våra stationslägen och arbetet med våra kunder. Dessutom planerar vi att bygga att ut vårt distributionsnät, bland annat genom ytterligare förvärv, för att därigenom kunna öka våra leveranser till befintliga kunder. Vi arbetar också med att utveckla Colabitoils varumärke, marknadsföring och kommunikation för att öka tillströmningen av nya kunder. Vi genomför nu en nyemission om 19,8 MSEK inför en planerad notering på AktieTorget. Likviden från denna nyemission är främst avsedd att finansiera vidareutveckling av stationslägen, marknadsföring och försäljning.

Klimatsmart investering

Jag ser flera skäl till varför Colabitoil är en bra investering. Bolagets affärsmodell är skalbar och vi upplever en stark tillväxt på en marknad som även den är starkt växande. Styrelsen bedömer att Colabitoil under 2017 ska ha en omsättning på cirka 280-320 MSEK. Colabitoil är dessutom en klimatsmart investering och representerar framtiden för biodrivmedel. Varmt välkommen att vara delaktig i vår resa mot ett mer hållbart samhälle!

 

Jan Nordlöf,

VD och styrelseledamot i Colabitoil Sweden AB