VD har ordet

Colabitoil är ett hållbart företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar om att göra det möjligt för oss och våra kunder att spara på resurser och minska den negativa miljöpåverkan.

Utveckling

Vi fokuserar på förnybara drivmedel och tjänster som är hållbara för klimatet, socialt och ekonomiskt. Införandet av reduktionsplikt har för oss haft en positiv effekt vad gäller försäljningsvolym av HVO. Våra leverantörer har dock höjt sina marginaler för reduktionspliktiga drivmedel, vilket vi inte fullt ut kunnat ta ut av våra kunder. På en priskänslig transportmarknad med låga marginaler är det av största vikt att fortsätta öka försäljningen till kunder som har krav på sig att leverera fossilfria transporter. Med premiumbränslet HVO100 kan våra kunder köra i miljöer, framför allt i större städer där reduktionsvärdet av CO2 ger störst miljö- och klimatvinster för samhället.

Nytt avtal för förnybar bensin och flygbränsle

Colabitoil har tecknat ett exklusivt, globalt inlicensierat avtal med Oganofuel Sweden AB rörande en patentsökt process för produktion och licensiering av förnybar bensin och förnybart flygbränsle. Avtalet är på 50 år. Vi är nu uppvaktade av ett antal intressenter som vill teckna samarbetsavtal eller underlicensavtal för produktion av förnyelsebar bensin och flygbränsle. Colabitoil har efter detta bildat ett dotterbolag, Colabitoil Fuel Production AB med en underlicens i syfte att uppföra en produktionsanläggning i Europa. Vi har ett antal intressenter som visat intresse att investera i produktionsanläggningen. Vår avsikt är att senare avyttra hela eller delar av projektet till investerare i Europa. Både för klimatet och Colabitoil är det viktigt att tillhandahålla fossilfria drivmedel till fordon och flyg. Stora volymer efterfrågas, och med vår process som baseras på råvaran etanol kan vi möta dessa behov. Nu kommer det allt hårdare krav på reduktionsplikt i hela Europa och det öppnar för oss att kunna uppföra anläggningar på många platser i samarbete med andra intressenter.

Hållbarhet

Colabitoil breddar sitt hållbarhetsarbete konstant och kommer att tillhandahålla andra produkter och tjänster för att minska användningen av fossila drivmedel i samhället. Vi fortsätter det strategiska arbetet med att hjälpa kunder att stärka sina varumärken genom att tillhandahålla förnybara produkter. Både gods- och persontransporter attraherar kunder med hållbarhetsfokus och betalningsvilja för hållbarhet. Vi är sponsorer och leverantörer till de två första världsmästerskapen som valt att vara föredömen i att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners. Genom att tillhandahålla förnybar diesel till Alpina VM i Åre 2019 och Skidskytte-VM i Östersund 2019 gör vi det möjligt för evenemanget, dess leverantörer, samarbetspartners och volontärer att bli fossilfria.

Framtida arbete

Vi fortsätter arbetet med miljöansökan för en storskalig produktionsanläggning för HVO100, förnybar bensin och förnybart flygbränsle. Parallellt med miljöansökan arbetar vi med finansiering av produktionsanläggningen i Norrsundet, med försäljning av underlicenser och med uppförandet av en pilotanläggning för förnybar bensin och förnybart flygbränsle. Vi fortsätter arbetet med att bredda vårt stationsnät och sortiment. Vårt fokus ligger fortsatt på att nå lönsamhet i alla delar av koncernen.

 

Jan Nordlöf,

VD och styrelseledamot i Colabitoil Sweden AB