Marknaden

Colabitoil verkar på en framväxande marknad för förnybara drivmedel. Vi tillhandahåller HVO100, förnybart flygbränsle och förnybar bensin till både företag och privatkunder.  Vid en marknadsanalys delar vi upp drivmedlen i olika kategorier.

HVO100

För att främja användningen av biodrivmedel har den svenska regeringen infört en reduktionsplikt för bensin och diesel. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats varje år. Genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel kan kravet uppnås. År 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt.

Sedan införandet av reduktionsplikten den 1 juli 2018 har bränslemarknaden i Sverige förändrats. Drivmedelsföretag som säljer stora volymer fossil diesel har minskat sin försäljning av ren HVO då deras kvantiteter av HVO istället gått till inblandning för att undvika stora reduktionspliktsavgifter som tas ut om reduktionsplikten för 2018 inte uppfylls. På marknaden har priset för HVO100 höjts på grund av införandet av reduktionsplikten. Försäljningen av drivmedel i volym ökade med nästan två procent under första halvåret i jämförelse med samma period 2017. Försäljningen av bensin minskade med cirka 4 procent, medan diesel ökade med cirka 4 procent.

Förnybart flygbränsle

Enligt Trafikverkets rapport "Marknadsanalys och affärsmodell gällande lönsamhet av biobränsle för flygplatsfordon och luftfarkoster, med inriktning på icke-statliga, regionala flygplatser i Norrland" (2018) framgår att det inom flygbranschen pågår ett antal initiativ för att minska flygets miljöpåverkan, såväl på marken som i luften. För att reducera utsläppen från flyget mer än marginellt krävs dock att dagens flygbränsle byts ut mot fossilfria alternativ, i första hand biobränsle. Mot bakgrund av detta har flygbranschen i Sverige satt upp mål som innebär att det svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030. För att nå dit måste användningen av biobränsle skalas upp under kommande år. Idag kostar bioflygbränsle ungefär 2-4 gånger så mycket som traditionellt flygbränsle. Det innebär ett stort hinder för att ställa om till ett hållbart flyg, bland annat på grund av ökade kostnader för att upprätthålla den tillgänglighet som flyget idag ger.