Marknaden

Flygbränsle och biobensin
Sverige har ett ambitiöst mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. En del av det initiativet handlar om att minska klimatpåverkan av flyg i Sverige. I mars 2019 kom därför flygutredningen med sitt förslag om minskad miljöpåverkan. Förslaget innebär att Sverige ska införa en obligatorisk inblandning av biobränsle i flygbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser. Inblandningen föreslås vara en procent biobränslen från 2021, fem procent från 2025 och slutligen 30 procent från 2030. Fossilfri bensin är en viktig produkt för att nå klimatmålen. Genom reduktionsplikten ökar inblandningen av fossilfria drivmedel i bensinen. Produktutveckling pågår för att i kommersiell skala starta produktion av fossilfri bensin.
HVO100
Fördelen med HVO100 är att den går att använda utan att modifieringar behöver göras i dieselmotorer samt att den går att blanda med vanlig fossil diesel, vilket medför snabb driftsättning och inga omställningskostnader. HVO100 är därmed det prioriterade drivmedlet i omställningen av befintlig fordonsflotta till fossilfritt. Efterfrågan på HVO100 växer starkt, på såväl marknaden i Sverige som i Europa och USA. På den svenska marknaden har HVO100 fram till 2014 i första hand använts för iblandning i fossil diesel. Responsen avseende HVO100 har från marknaden varit god och år 2015 fick HVO100 sitt stora genombrott i Sverige och internationellt som det främsta fossilfria drivmedlet som finns att tillgå i dagsläget. Sedan den 4 juni 2016 är 100 procent HVO100 godkänt enligt EN15940 (Europeisk standard).
Marknadsutveckling HVO100 2018
Bränslemarknaden i Sverige har förändrats genom införandet av reduktionsplikten från och med 1 juli 2018. Drivmedelsföretag som säljer stora volymer fossil diesel har minskat sin försäljning av ren HVO100 då deras kvantiteter av HVO100 istället gått till inblandning för att undvika stora reduktionspliktsavgifter som tas ut om reduktionsplikten för 2018 inte uppfylls. På marknaden har priset för HVO100 höjts på grund av införandet av reduktionsplikten. Den ackumulerade försäljningen av drivmedel 2018 ökade med cirka 1 procent jämfört med 2017. Försäljningen av bensin minskade med cirka 4 procent, medan diesel ökade med cirka 4 procent
Ökade marknadsandelar för Colabitoil
Colabitoils försäljning av HVO100 ökade med 21 procent under 2018. Försäljningen 2018 av HVO100 på Svenska marknaden minskade med 30 procent, medan HVO totalt minskade med cirka 22 procent. Minskningen av HVO100 på marknaden har resulterat i att Colabitoils marknadsandelar med 44 publika tankanläggningar och över 300 leveranspunkter har ökat från 4 procent till 7 procent jämfört med föregående år.