Marknaden

Användningen av fossila bränslen utgör i dagsläget drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning. Drivmedelsbranschen står inför stora förändringar och krav på förnyelsebara drivmedel ökar för varje dag som går. Av drivmedel i Sverige är drygt 20 procent biodrivmedel och cirka 30 procent av biodrivmedlen är HVO. HVO står för den största ökningen av drivmedel och mer än fördubblades jämfört med samma period förra året.

”Fossilfritt Sverige”

Regeringen har som målsättning att Sverige ska vara fossilt bränsleoberoende år 2030. Därför lanserade regeringen hösten 2015 initiativet ”Fossilfritt Sverige” inför klimatmötet COP21 i Paris. Därav lyfter kommuner och regioner vikten av hållbara drivmedel och har initierat arbetet med att ställa högre krav på dagens drivmedel och miljövänliga alternativ till bussar. HVO leder omställningen till en fossilfri miljö.

Mycket stor efterfrågan på HVO

Efterfrågan på miljöanpassade drivmedel är stor från offentliga förvaltningar, transportindustrin samt från företag och privatpersoner som vill bidra till ett hållbart transportsystem. Efterfrågan på HVO växer starkt, på såväl marknaden i Sverige som i Europa och USA. På den svenska marknaden har HVO fram till 2014 i första hand använts för iblandning i fossil diesel. 2015 fick HVO sitt stora genombrott i Sverige och internationellt som det främsta fossilfria drivmedlet som finns att tillgå i dagsläget. I september 2017 presenterades Energimyndigheten en rapport som visade att HVO är det tredje största drivmedlet i Sverige, näst efter diesel och bensin. Efterfrågan från marknaden är betydligt större än tillgången och behovet av HVO bedöms vara stort under en överskådlig framtid.

100 procent HVO växer mest

Sedan den 4 juni 2016 är 100 procent HVO godkänt som drivmedel i Sverige. Ren HVO (HVO100) är det drivmedel som växer mest och mer än fördubblades första halvåret 2017, i jämförelse med helåret 2016 (statistik från SCB som sammanställts av Svebio).

Bussbranchen har gått i bräschen

Omställning till miljövänliga drivmedel inom bussbranschen har gått snabbt. Mer än 66 procent av bussarna i den upphandlade kollektivtrafiken använder förnyelsebara drivmedel.