Marknadsöversikt

Europa

Drivmedelsbranschen står inför stora förändringar och efterfrågan på förnyelsebara drivmedel ökar. Det centrala målet för EU: s klimatpolitik är att nå nollutsläpp senast 2100. De direktiv som används för att uppnå detta mål är EU: s mobilitetspaket som reglerar utsläppsnivåerna för nya bilmotorer, samt Energidirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet, som behandlar växthusgasutsläppen från drivmedel. Inom EU:s RED II är det övergripande målet för förnybara energikällor (RES) att förbrukningen av drivmedel skall innehålla 30 procent förnybara energikällor före 2030. Alla länder inom EU utvecklar nationella program som bygger på dessa direktiv som gemensamt driver transportsektorn mot enstörre blandning av bränslen från förnybara källor. Sverige har i dagsläget högst målsättning gällande fossilfria drivmedel inom EU.

Sverige

Förnybar diesel HVO100 står för den största ökningen av förnybara drivmedel och är i dag det tredje största drivmedlet på marknaden i Sverige. För att främja användningen av biodrivmedel har den svenska regeringen infört reduktionsplikt. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgaserna med 19,3 procent för diesel, och 2,6 procent för bensin på årsbasis för 2018 och 2019 jämfört med helt fossila drivmedel. Exakt hur mycket förnybar råvara som blandas i och av vilken sort är upp till varje drivmedelsleverantör. År 2020 accelereras iblandningen av förnybar andel i bensin och år 2030 skall reduktionen av växthusgaser från bensin och diesel vara 30 procent. År 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt.

Kommuner, regioner och företag med fokus på hållbarhet prioriterar hållbara drivmedel och har intensifierat arbetet med att ställa högre krav på dagens drivmedel och miljövänliga alternativ till person och godstransporter.