Koncernstruktur

Koncernens består förutom moderbolaget av fyra dotterbolag och ett dotterdotterbolag.

Colabitoil Sweden AB bedriver handel av drivmedel och andra närliggande produkter. I moderbolaget bedrivs även forskning och utveckling avseende förnybara drivmedel. Moderbolaget äger rätten att utfärda underlicenser avseende tillverkning av fossilfri bensin och flygbränsle. Forskning och utveckling sker med fokus på produktion av lokala restprodukter. Handel och distribution av drivmedel sker genom import, försäljning- och marknadsföring mot direktkunder och i egna tankanläggningar. Moderbolaget har 2018 36 anställda och 10 tankekipage.

Colabitoil Tankanläggningar AB ska äga förvalta (drift och underhåll) och förädla koncernens egna fasta och mobila tankanläggningar samt etablera nya tankanläggningar. Dotterbolaget ska växa genom organisk tillväxt och via förvärv. Colabitoil Tankanläggningar AB har inga anställda. Verksamheten sköts av anställda i koncernen och i avtal av leverantörer och markägare. Målet med verksamheten är att öka etableringen med tankanläggningar och öka den geografiska spridningen i Sverige för att möta marknadens behov. Colabitoil Tankanläggningar AB äger Colabitoil GDG-Macken AB, som är Bolagets första bemannade tankanläggning belägen centralt i Gävle, 6 anställda per den 31 december 2018.

Colabitoil Produktion AB ska producera förnybara drivmedel i Sverige. Genom planerad egen produktion kommer marginalerna att förstärkas. Företaget har en pilotanläggning i Norrsundet som är uppförd för forskning och utveckling. Pilotanläggningen har även en viktig funktion för Bolagets framställning av blandade fossilfria drivmedel. Dotterbolaget har 2018 10 anställda. Målet med verksamheten är att etablera ett bioraffinaderi för storskalig produktion i Sverige. Arbetet med miljöprövningsansökan påbörjades hösten 2018.

Colabitoil Fuel Production AB innehar en licens för produktion av förnyelsebar bensin och flygbränsle. Målet med verksamheten är att uppföra produktionsanläggning i området Tyskland, Österrike och Schweiz. Colabitoil Fastigheter AB bedriver uthyrning, förvaltning och underhåll av koncernen fastigheter och dess byggnader. Dotterbolaget har inga anställda.