Investerare

Colabitoil verkar inom en av de mest spännande branscher som finns, både nu och i framtiden. Marknaden och efterfrågan på förnybara drivmedel fortsätter att växa. Vi erbjuder investerare att ta del av expansionen av vårt bolag.

Colabitoil har för avsikt att leda utvecklingen av förnybara drivmedel.

Colabitoil har för avsikt att leda utvecklingen av förnybara drivmedel. Vi har målet att ersätta fossila drivmedel och därmed nå positiva klimateffekter. Idag är vårt huvudfokus att etablera bolagets varumärke, öka omsättningen ytterligare och ta marknadsandelar på en snabbt växande marknad. Vi har en egen pilotanläggning för HVO100 och en för förnybar bensin och förnybart flygbränsle.

Colabitoil innehar rätten att utfärda exklusiva underlicenser för produktion av förnybart bränsle. Målet är att via underlicenser och kunskapsöverföring låta andra producenter tillverka bolagets förnybara drivmedel.

Tillväxt ska även ske genom egen produktion från pilotanläggningarna på kort sikt, och storskalig produktion på längre sikt.

Colabitoil ska växa genom att öka försäljning direkt till kund och i befintliga tankanläggningar. Vi ska även öka vår geografiska närvaro genom nyetableringar. Bolaget har som mål att bli rikstäckande. Idag har vi 44 egna tankanläggningar, belägna mellan Örebro och Örnsköldsvik. Merparten av dessa säljer premiumbränslet HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™.

adobestock_300126177

Q&A med anledning av strukturaffär mellan Colabitoil Sweden AB & Smart Energy Sweden Group AB​

Bakgrund

 • Colabitoil Sweden AB, 556478-4485, har i pressmeddelande den 20 juli 2020 redogjort för genomförd strukturtransaktion med Smart Energy Sweden Group AB, 556756-4611.
 • Detta Q&A har upprättats för att underlätta förståelsen och för att svara på eventuella frågor med anledning av ovannämnt pressmeddelande.

Kalendarium

Offentliggörande Delår Q3
Bokslutskommuniké 2020
Offentliggörande Årsredovisning
Årsstämma
Offentliggörande Delår Q1
Offentliggörande Halvår/Delår Q2
12 November, 2020
26 Februari, 2021
23 April, 2021
18 Maj, 2021
18 Maj, 2021
26 Augusti, 2021

Spotlight Stockmarket

Colabitoil noteras på Spotlight Stockmarket (dåvarande AktieTorget)
12 december 2017.

Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en så kallad MTF-plattform.

Aktieinformation

Colabitoil AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är emitterade i enlighet med svensk lag och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna regleras av den svenska aktiebolagslagen. Från och med 12 december 2017 är Colabioils aktier noterade på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget).

Aktiens kortnamn är COLAB och ISIN-koden är SE0007815386.

Mer information om Spotlight Stockmarket finns på
www.spotlightstockmarket.com

Pris: 8,5 SEK
Totalt antal aktier: 8 854 378
Förändring: 5,72%
Uppdaterad: 2020-10-07

Marknadsinformation

Firmanamn: Colabitoil Sweden AB
Kortnamn: COLAB
ISIN: SE0007815386
CCY: SEK
Likviditetsgarant: Nej
Antal aktier: 8 254 378
Marknadsplats: Spotlight Stockmarket (AktieTorget)
Segment: MTF
Notering: 12 december 2017
LEI-kod: 549300C57X5LXYMISR45
Organisationsnummer: 556478-4485

Teckningsoptioner

Colabitoils årsstämma den 20 maj 2022 beslöt om emission av 600 000 teckningsoptioner, teckningskurs 11,53 kr.
Erbjudandet om förvärv av teckningsoptioner riktades till anställda och styrelseledamöter.

Likviditetsgarant

Mangold Fondkommission är likviditetsgarant för Colabitoils aktie listad på Spotlight Stockmarket.

Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Colabitoils aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar att skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket i följd ger en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien.

Finansiell kalender

Rapporter & Dokument

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 549 (320) MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 (-0.8) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,35 (-0,10) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 48,7 (57,3) %.

Nedladdning

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 549 (320) MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 (-0.8) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,35 (-0,10) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 48,7 (57,3) %.

Nedladdning

Nedan kan du läsa om årsredovisning 2016.

Nedladdning

Nedan kan du läsa årsredovisningen för 2015.

Nedladdning

Årsredovisning från 2014.

Nedladdning

Rapporter & Dokument

23 AUGUSTI 2019

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 141 422 (123 143) TSEK. 
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 439 (-8 735) TSEK. 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,83 (-0,99) TSEK. 
 • Soliditeten uppgick till 44,2 (52,9)%.

Första halvåret 1 januari –  till 30 juni 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 302 552 (257 889) TSEK. 
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 812 (-8 535) TSEK. 
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,21 (-0,96) TSEK. 
 • Soliditeten uppgick till 44,2 (52,9)%.

SAMMANFATTNING AV ANDRA HALVÅRET 2019

Fortsatt tillväxt för bolaget, vi har vunnit ett antal kommunala upphandlingar där det tar tid att etablera tankanläggningar för att kunna möta kraven från kommunerna. Vi har även tagit ett antal större affärer – tyvärr har några av dessa projekt flyttats fram i tid. När det gäller våra stationer så har vi god tillströmning av kortkunder. Det är många företagare och privatpersoner som vill köra miljövänligt på ett drivmedel som är 100 procent fossilfritt. Vi har genomfört ett antal kampanjer under första halvåret och vi börjar se ett positivt resultat av kampanjerna. 

Bolaget har gått bättre än marknaden i stort. Ökad försäljning av HVO100 har gett oss ökade marknadsandelar. Bolaget har under det första halvåret haft kostnader på cirka 7 miljoner för utveckling av nya drivmedel. Vi har under juni-juli genomfört rekryteringen av vice VD. Det är glädjande för oss att vi fått Magnus Nyfjäll till bolaget. Magnus, som började den 5 augusti, kommer nu med sin erfarenhet och energi att driva på drivmedelsaffärerna 

För ytterligare information kontakta: 

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com 

Notera Denna information är sådan som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Nedladdning

16 MAJ 2019

1 JANUARI – 31 MARS 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 161 626 (134 747) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 374 (200) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,38 (0,02) TSEK.
 • Soliditeten uppgick till 45,0 (49,6)%.


SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2019

Året börjar med en god tillväxt för bolaget. Vi har tagit ett antal större och mindre affärer som nu är under implementering. Vi nådde en nettoomsättning på 160 mkr vilket är en ökning om 20 procent jämfört med Q1 2018. Rörelseresultatet, EBIT,  under perioden uppgick till -1,5 mkr. Sett till enbart handeln (försäljning och distribution av drivmedel) uppgick rörelseresultatet, EBIT, för den del till 2,1 mkr, vilket har belastats med 2,4 mkr för kostnader avseende marknadsaktiviteter i samband med VM i Åre, WCR i Torsby och Skidskytte VM i Östersund. Exklusive dessa kostnader uppgick resultatet, EBIT, för handeln till 4,5 mkr.

Kostnader för Forskning och Utveckling (FoU) samt kostnader för våra pilotanläggningar och för internationell etablering uppgick till 5,4  mkr under det första kvartalet. Totalt resultat, före skatt, för kvartalet uppgick till -3,4 mkr.

Vi fortsätter fokusera på förnybara varor och tjänster som är hållbara för klimatet, socialt och ekonomiskt.


För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com


Notera 
Denna information är sådan som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Nedladdning

Sammanfattning av räkenskapsåret  1 januari till 31 december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 549 (320) MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 (-0.8) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,35 (-0,10) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 48,7 (57,3) %.

 

 Väsentliga händelser under perioden

Q4 – I oktober meddelade Colabitoil att ett exklusivt avtal tecknats med Organofuel Sweden AB om global licensiering för produktion och försäljning av förnybart flygbränsle och förnybar bensin.

Q4 – Avstyckningen från Norrsundets Hamn AB:s fastighet har i november vunnit laga kraft och Colabitoil Fastigheter AB har tillträtt fastigheten Gävle Norrsundet 2:228.

Q4 – I december meddelade Colabitoil att Bolaget har sålt aktier för 25 MSEK (motsvarande 0,31% av aktieinnehavet) i det nybildade dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vid extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) beslutades att godkänna styrelsens planer på produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag.

 

VD har ordet

Utveckling 2018

Vi har ett fortsatt starkt fokus på förnybart drivmedel och tjänster som är miljö och ekonomiskt hållbara. Under det fjärde kvartalet hade vi en omsättning på  162 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 30 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Under helåret 2018 hade vi en omsättning på 549 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 71 procent jämfört med 2017.

Nya leveransavtal under året

Under 2018 har vi ingått flera nya avtal som stärkt vår position som en ledande svensk leverantör av förnybara drivmedel.

I juni kunde vi meddela att vi ingått ett förnyat avtal med Neste, som är världens största producent av HVO.

Tankanläggningar

I dotterbolaget Colabitoil Tankanläggningar AB äger och förvaltas alla tankanläggningar i koncernen. Vi har i dag 54 tankanläggningar, varav 44 publika där man kan tanka med Colabitoilkort.

Per första oktober förvärvades en tankstation i centrala Gävle. Den är den första bemannade anläggningen i vår regi. Anläggningen skall fungera som konceptanläggning.

 

Nya affärer

1 oktober 2018 så tecknade Colabitoil och Organofuel Sweden AB ett exklusivt licensavtal gällande produktion av förnyelsebar bensin och flygbränsle. Avtalet är exklusivt med en löptid på 50 år och ger Colabitoil rätten att underlicensiera produktion till andra parter i hela världen.

Vi tar nu steget från Organofuels validerade teknik i laboratorium till uppförandet av en testanläggning och genomförande av tester under 2019. Bolaget äger den globala rätten att utfärda underlicenser.

Som i ett första steg har dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB bildats och erhållit en  underlicens för området Tyskland, Österrike och Schweiz.

Den 20 december tecknades det första aktieöverlåtelseavtalet motsvarande 0,31 procent (25 MSEK) av aktierna i Colabitoil Fuel Production AB.   Dessa affärsprinciper fastställdes på  extra bolagsstämma 20:e februari 2019.

 

Produktion

Produktionen av HVO är nu igång och vi kör kontinuerlig drift i pilotanläggningen i Norrsundet. Anläggningen kan producera 1 500 kubikmeter på årsbasis. Vi kommer också att använda anläggningen för vätebehandling till våra nya produkter förnybar bensin och flygbränsle. Vi uppför också en mindre testanläggning för framställning av både bensin och flygbränslen.

 

Marknadsaktiviteter

I februari var vi leverantör och sponsor (Official Supplier)  till  ÅRE 2019 AB, som ansvarade för världsmästerskapen i alpin skidåkning som hålls i Åre.

I mars 2019 vi också leverantör och sponsor (Official Supplier)  till  VM i Skidskytte i Östersund.

I februari 2019 provkördes de första dropparna förnybar bensin från Colabitoil. Prins Carl Philip fick äran att på Svenska Rallyt (Rally Sweden) att framföra en fyrhjuling på det nya drivmedlet.

 

Runt hörnet

Colabitoil kommer att ta nästa steg i bolagsutvecklingen genom att vidga sin försäljning enligt en ny modell. Vi kommer att samarbeta med andra leverantörer i större omfattning. Vi har planerat för detta under en längre tid och nu tycker vi att tiden är mogen för att sjösätta planerna. Vi kommer även att fortsätta med underlicensieringen av produktionsanläggningar utanför Norden för framställning av bensin och flygbränsle.

 

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

Nedladdning