Bolagsstyrning

Colabitoil Sweden AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning och dess bolagsstyrning bygger på bolagsordningen, Spotlight Stockmarkets noteringsavtal, andra tillämpliga regler och normer samt andra instruktioner och policyer.

Colabitoil tillämpar principerna för god bolagsstyrning för att möta kapitalmarknadens krav. För oss innebär det att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt och hållbart företag.

Koncernens styrning
Bolagsstyrningen bygger på aktiebolagslagen, bolagsordningen och AktieTorgets noteringsavtal, andra tillämpliga regler och, normer samt bolaget instruktioner och policies.

Colabitoils styrelse och ledning strävar efter att bolaget ska leva upp till de krav som Spotlight Stockmarket, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget.

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Colabitoil. Vid bolagsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. De största aktieägarna utser en valberedning enligt av årsstämman fastställd princip. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen samt arvoden för dessa.

Styrelsen är ytterst ansvarig för Colabitoils organisation och ledningen av dess verksamhet. Styrelsen utser VD och koncernchef, som är ansvarig för den dagliga ledningen av Colabitoil i enlighet med styrelsens instruktioner. Till sin hjälp har VD koncernledningen. Colabitoils externa revisorer väljs vid årsstämman.

Beslut i flera bolagsorgan påverkar koncernen
Koncernens styrning och utveckling påverkas av beslut i en rad bolagsorgan. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Colabitoil bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor.

I styrelsen avgörs bland annat ärenden rörande större investeringar samt frågor avseende koncernens strategiska inriktning och dess organisation. Nedan presenteras Colabitoils styrningsstruktur för bolagsstyrning. Med hänsyn till bolagets storlek har inga kommittéer utsetts. Alla frågor bereds och hanteras av styrelsen.

Interna instrument
Affärsidé, mål och strategier, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, policies, riktlinjer och kärnvärden.

Externa instrument
Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, AktieTorgets regelverk samt andra relevanta lagar och regler.