Bolagsstyrning

Colabitoil Sweden AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning.
Vår bolagsstyrning bygger på bolagsordningen, Spotlight Stockmarkets noteringsavtal, andra
tillämpliga regler och normer samt andra instruktioner och policyer.

Colabitoil tillämpar principerna för god bolagsstyrning för att möta kapitalmarknadens krav.

Colabitoil tillämpar principerna för god bolagsstyrning för att möta kapitalmarknadens krav. För oss innebär det att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt och hållbart företag.

Koncernens styrning

Bolagsstyrningen bygger på aktiebolagslagen, bolagsordningen och AktieTorgets noteringsavtal, andra tillämpliga regler och, normer samt bolaget instruktioner och policies.

Colabitoils styrelse och ledning strävar efter att bolaget ska leva upp till de krav som Spotlight Stockmarket, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget.

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Colabitoil. Vid bolagsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. De största aktieägarna utser en valberedning enligt av årsstämman fastställd princip. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen samt arvoden för dessa.

Styrelsen är ytterst ansvarig för Colabitoils organisation och ledningen av dess verksamhet. Styrelsen utser vd och koncernchef, som är ansvarig för den dagliga ledningen av Colabitoil i enlighet med styrelsens instruktioner. Till sin hjälp har vd koncernledningen. Colabitoils externa revisorer väljs vid årsstämman.

Beslut i flera bolagsorgan påverkar koncernen

Koncernens styrning och utveckling påverkas av beslut i en rad bolagsorgan. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Colabitoil bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor.

I styrelsen avgörs bland annat ärenden rörande större investeringar samt frågor avseende koncernens strategiska inriktning och dess organisation. 

Styrmodell för bolagsstyrning

Colabitoils styrningsstruktur för bolagsstyrning. Med hänsyn till bolagets storlek har inga kommittéer utsetts.
Alla frågor bereds och hanteras av styrelsen.

Styrelse och Revisorer

Jan Nordlöf

styrelseordförande

Har lång och omfattande erfarenhet av att driva och bygga verksamheter. Jan har varit verksam inom energisektorn i många år och har arbetat i ledande befattningar inom EON|ES, PEAB samt som företagsledare i ett antal mindre bolag. Innan Colabitoil arbetade han som försäljningschef på Aeroform Fuel Cell AB.

Invald

2013

Född

1955

Utbildning

Maskintekniker Polhemsskolan, Gävle

Övriga uppdrag

Styrelseledamot Gävle Vatten AB
Styrelsesuppleant Gästrike Vatten AB

Aktieinnehav

1 132 301

Optionsinnehav

0

Björn Norrbom

styrelseledarmot

Har lång erfarenhet av bolagsstyrning med ett stort kontaktnät nationellt och internationellt. Tidigare erfarenheter omfattar ledande befattningar inom IBM, DEC, Cap Gemini, Qtel samt VD för Telia MegaCom och Telia Light och ordförande i Telia Danmark, Finland och Norge. Björn har ett antal styrelseuppdrag inom såväl svenska som utländska bolag.

Invald

2014

Född

1945

Utbildning

Bachelor of Business Administration (BBA), business IT, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Qollaborate Technologies Sweden AB, Trebax AB styrelseledamot i Sivers IMA Holding AB Aktiebolag, Profit Software OY, Profit Software AB, styrelsesuppleant i Bobtail Nordic Pharma AB, Grizzly Konsult AB.

Aktieinnehav

1 132 301 (eget och via bolag)

Optionsinnehav

0

Christer Sundin

STYRELSELEDAMOT

Besitter omfattande kompetens inom bolagsstyrning och var senast verksam som VD på det börsnoterade bolaget Diös Fastigheter. Han har även haft ledande befattningar inom fastighetsbolag och finansinstitut. Christer har ett stort kontaktnät inom fastighets- och industrisektorn och innehar ett antal styrelseuppdrag i Sverige.

Invald

2014

Född

1949

Utbildning

Civilekonom, Uppsala Universitet

Övriga uppdrag

Styrelseordförande och VD CLS Invest AB, Styrelseordförande i Lignus Housing AB och Max Fastigheter AB, styrelseledamot i Arkitektkopia AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Örndalen Exploatering AB, Örndalen Holding AB, Örndalen Hotellfastighets AB, Örndalen Lift AB och Östersundshem AB

Aktieinnehav

1 132 301 (eget och via bolag)

Optionsinnehav

0

Armando Cordova

Styrelseledamot

Armando Cordova är Civ Ing.,Tkn. Dr. och Professor. Dr. Cordova har varit Professor inom organisk kemi sedan 2009 och har varit med om att starta en rad bolag som OrganoClick AB (Noterat) och Organofuel Sweden AB. Han har varit med och drivit fram dessa bolag mot börsintroduktion och suttit i styrelsen (ordf i Organofuel Sweden AB) i dessa bolag sedan deras start. I OrganoClick styrelse var han med om dess IPO och har en lång erfarenhet från operativt styrelsearbete och som styrelseledamot i noterade bolag. 

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Invald

2020

Född

1970

Utbildning

El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data. STI, Stockholms Tekniska Institut

Övriga uppdrag

Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg AB, Hammersta Fastigheter AB, styrelseledamot Colabitoil Fastigheter AB, Hamdot Fastigheter AB

Aktieinnehav

0

Optionsinnehav

0

Fredrik Törnqvist

styrelseledamot

Fredrik Törnqvist, bosatt i Stockholm, är civilekonom med examen från Uppsala Universitet. Fredrik har lång erfarenhet från drivmedelsindustrin där han har haft många olika chefsroller i företag som Statoil, numera Circle K, OKQ8 och Neste. Sedan 2019 driver Fredrik egen konsultverksamhet med fokus på affärsutveckling, projektledning och påverkansarbete. Uppdragsgivarna idag är branschorganisationer, oljebolag, återförsäljare och innovativa nystartade bolag med förnybara produkter och lösningar i sin portfölj. Fredrik är styrelseledamot i Fossil Free Marine Europe AB. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Invald

2020

Född

1965

Utbildning

Övriga uppdrag

Aktieinnehav

0

Optionsinnehav

0

Antonio Martinez

STYRELSELEDAMOT

Är civilingenjör och driver eget konsultbolag inom affärsutveckling, projektutveckling och samhällsbyggnad. Han har genom tidigare politiska uppdrag och chefsuppdrag ett mycket stort kontaktnät nationellt, regionalt och lokalt. Lennart är ordförande i föreningen Norrsundets Biokombinat och även vice ordförande i föreningen BiodrivMitt. Härutöver har han varit vice ordförande i Gävle Energi AB samt ingått i styrelser i Gävle kommunkoncern.

Invald

2016

Född

1960

Utbildning

El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data. STI, Stockholms Tekniska Institut

Övriga uppdrag

Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg AB, Hammersta Fastigheter AB, styrelseledamot Colabitoil Fastigheter AB, Hamdot Fastigheter AB

Aktieinnehav

20  000

Optionsinnehav

0

Niclas Lundqvist

Styrelseledamot

Niclas Lundqvist är jur.kand. och har tidigare varit verksam i ATS Finans AB (inkl. bl.a. Sedermera Fondkommission) och på Advokatbolaget Wiklund Gustavii. Sedan 1996 har Lundqvist huvudsakligen bedrivit legal rådgivning inom börs- och bolagsrätt samt värdepappersrätt. Lundqvist har lång erfarenhet från operativt styrelsearbete som styrelseledamot i bolag noterade på svensk börs och i värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 

Invald

2017

Född

1965

Utbildning

Jur.kand, Lunds universitet

Övriga uppdrag

Medlem i Colabitoils Revisionsutskott och Finans- och investeringsutskottet. Styrelseordförande i Coegein Pharma AB och Avexxin A/S.

Aktieinnehav

0

Optionsinnehav

0

Valberedning

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 juni 2020, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Revisorer

Vid årsstämman den 16 maj 2019 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisorer fram till årsstämman 2020. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Huvudansvarig

Annika Wedin
Auktoriserad revisor

Adress

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Box 1343, 801 38 Gävle

Revisionsutskott

Här ingår Christer Sundin, Niclas Lundqvist. Utskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Colabitoils styrelse.

Christer Sundin  |  Revisionsutskottets ordförande
christer.sundin@colabitoil.com

Niclas Lundqvist
niclas.lundqvist@colabitoil.com

Valberedning

Vid Colabitoils årsstämma utsågs nedanstående ledamöter till valberedningen:

Christer Sundin representerande eget innehav

Christer Sundin  |  ordförande
christer.sundin@colabitoil.com

Finans- och investeringsutskott

I finans- och investeringsutskottet sitter Björn Norrbom, Niclas Lundqvist,
Jan Nordlöf och Christer Sundin.

norrsundets-hamn-1-jpg

Företagsledning

Magnus Nyfjäll

VD

Har över 30 års erfarenhet inom logistik, försäljning, marknadsföring och distribution av bränsle, smörjmedel och relaterade tjänster. Närmast verkade han som verkställande direktör och styrelseledamot för Emission Particle Solution Sweden AB samt EPS International Holding Ltd Kanada. EPS är ett innovativt miljöutvecklingsföretag som förädlar vanliga bränslen till högpresterande bränslen. Detta gör man genom att utveckla, tillverka och leverera en förnybar förbränningsförbättrare som heter EuroAd. Dessförinnan verkade Magnus som verkställande direktör och styrelseordförande för Swea Energi Group som är ett nationellt sälj, marknadsföring och distributions-företag inom bränsle och smörjmedel, ett av de största i Sverige. 

Anställd sedan

2020

Aktieinnehav

0

Teckningsoptioner

99 000

Ulf Fredrixon

CFO

Har arbetat i ledande befattningar i 30 år. Framförallt har han erfarenhet från finansbranschen, i bolag som Carnegie och Erik Penser Bank. Men han har även arbetat med egen konsultverksamhet inriktad mot organisationsstyrning och affärsutveckling. Ulfs erfarenhet inkluderar ledande befattning i börsnoterat bolag.

Anställd sedan

2017

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan Umeå

 

Aktieinnehav

2 500 (via bolag)

Teckningsoptioner

70 000

Daniel Trabold

Chef trading

Är entreprenörs-driven och har startat och drivit flera egna bolag, såväl nationellt som internationellt. Han har bland annat lång erfarenhet av ledning och projektstyrning inom tillverkningsindustrin (Sandvik/Ericsson) samt byggsektorn, genom egna bolag. Innan Colabitoil arbetade Daniel som ansvarig för projektprogram för investeringar (Sandvik) på konsultbasis från eget företag.

Anställd sedan

2014

Utbildning

Maskiningenjör, Umeå Universitet.

Aktieinnehav

1 143 301 (eget och via bolag)

Teckningsoptioner

0

Malin Granlund

HR-ansvarig

Är en driven ekonom med intresse och kunskap rörande personalfrågor. Började att arbeta på Colabitoil direkt efter avslutade studier vid Högskolan i Gävle. 

Anställd sedan

2017

Utbildning

Kandidatexamen i ekonomi vid Högskolan i Gävle

Aktieinnehav

300

Teckningsoptioner

10 000

Interna och externa regelverk

Affärsidé, mål och strategier, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, policies, riktlinjer och kärnvärden. Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Spotlight Stockmarkets regelverk samt andra relevanta lagar och regler.