Investera
för framtiden

Colabit verkar inom en av de mest spännande branscher som finns, både nu och i framtiden. Marknaden och efterfrågan på förnybara drivmedel fortsätter att växa. 

Colabit Försäljning ingår sedan december 2021 i GREENBIT 

Colabit Sweden AB (publ) har egen webbplats Colabit.se (publiceras aug 2022)

Årsstämma Colabitoil Sweden AB

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), org.nr 556478-4485, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022. Fullständig kallelse och övriga dokument kan laddas

Read More »

Marknaden

Marknaden för förnybara drivmedel påverkas bland annat av krav från våra myndigheter. Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster drivs av ökade krav från offentliga och privata kravställare, i kombination med ett ökat miljöfokus i samhället.

Marknaden för transportbränslen i Sverige utgör totalt ungefär 10 miljoner m3, exklusive flygbränsle. Reduktionsplikten infördes som styrmedel den 1 juli 2018 och som en följd av detta ökar andelen biodrivmedel gradvis. Enligt SPBI, Svenska Petrolium & Biodrivmedelinstitutet, utgör HVO drop-in 7,8 procent, HVO100 4,5 procent och FaME 3,0 procent.


0%
HVO dropp-in
0%
HVO100
0%
FaME

Utvecklingen framåt

Efterfrågan på biodrivmedel på den svenska marknaden kommer fortsätta präglas av två drivkrafter – den obligatoriska inblandningen av biodrivmedel i fossila bränslen och önskan hos många stora transportbolag att profilera sig miljömässigt. Utöver detta tillkommer privatpersoners allt större önskan att ha fordon som är bra för miljön.

Den svenska regleringen för en gradvis ökning av inblandning av biodrivmedel i fossila bränslen. Fram till 2030 är reduktionen av CO2 utsläpp för diesel mer aggressiv än för bensin. Orsaken till detta är att det idag finns ett fullvärdigt alternativ till fossilbaserad diesel som gör det möjligt att sätta tydliga, och uppnåbara, mål för gradvis ökad inblandning av biodiesel.

Kurvan för inblandning av biodrivmedel i bensin färgas av att det i nuläget bara finns ett tillgängligt alternativ – första generationens bioetanol. Tekniska begränsningar innebär att den högsta tillåtna inblandningen av bioetanol är 10 procent, vilket resulterar i att den prognosticerade reduktionsplikten har lagts på denna nivå fram till 2021. Därefter hoppas Energimyndigheten att nya bränslen skall möjliggöra en snabb anpassning till det slutgiltiga målet -som är 30 procents reduktion från 2010 års nivåer fram till 2030.

VD har ordet

Miljödebatten, flygskam, fossilfritt och Greta Thunberg är till nytta för Colabit. Genom den fortsatta debatten och ökad medvetenhet hos allmänheten och möjlighet till val för fordonssektorn så ökar försäljningen av HVO100 i våra tankanläggningar.

Våra fokusområden: Miljönytta med hållbara varor och tjänster är vi en del av lösningen för att minska klimatavtrycken för framtiden.

Kundnytta underlätta för kunderna att göra rätt val för att göra sitt resande hållbart.

Affärsnytta genom en hållbar position på marknaden till nytta för kunder, ägare och personal.

Colabits erbjudande växer sig allt starkare på en marknad som behöver genomföra stora omställningar på en historiskt sett kort tid. Vårt erbjudande idag med HVO100, som är en 100 procent fossilfri diesel, är ett premiumdrivmedel med prestanda i världsklass, vilket har uppmärksammats av våra kunder.

/ Magnus Nyfjäll

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle