Investera
för framtiden

Nu kan du investera hållbart, på ett sätt som bidrar till en bättre miljö – samtidigt som du har möjlighet till en god finansiell avkastning. Du behöver inte välja. Klimatomställningen kräver att vi tänker i nya banor. Det gäller särskilt inom förnybara drivmedel. Marknaden och efterfrågan fortsätter att växa, och du kan ta del av expansionen.

Colabitoil har visionen att utveckla och saluföra framtidens ”fossila” drivmedel. Idag säljer vi en 100 % fossilfri diesel, som går att tanka direkt – utan några omställningar. I morgon hoppas vi kunna leverera ett eget 100 % fossilfritt alternativ även till bensinen. Och till flyget. Vår resa mot en fossilfri värld har bara börjat.

Affärsområden

Colabitoils affärsverksamhet är indelad i fyra områden:

Sedan 2015 erbjuder Colabitoil förnybara alternativ till de fossila drivmedlen. Våra kunder är förbrukare av drivmedel och energi i Mellansverige och distributionen sker med vår egen fordonsflotta. Kunderna finns främst inom transport, entreprenad, stat, kommun, lantbruk och industri. Colabitoil har specialiserat sig på att kunna erbjuda dessa kunder bästa möjliga service och produktutbud. Vi levererar drivmedel till egen tank eller genom ett brett utbud av strategiskt placerade tankstationer, runtom i landet. Där riktar vi även vårt erbjudande till konsumenter. Vi erbjuder även våra kunder ett brett urval av kända varumärken inom smörjmedel, med allt från spolarvätska, enklare traditionella motoroljor till mer avancerade miljöhydrauloljor.

För att minska miljöpåverkan vid transporter är vårt mål att i största möjliga mån ersätta fossil diesel med förnyelsebar fossilfri diesel. Därför är vårt första alternativ till kunden alltid 100 procent fossilfri diesel HVO100. Naturligtvis sker all distribution med våra egna fordon på 100 procent förnyelsebart drivmedel.

Colabitoil växer geografiskt och detta möjliggör ett större leveransområde och ett utökat stationsnät med strategiskt placerade stationer i hela Sverige. Vår ambition är att etablera 10-15 nya tankanläggningar per år, tillsammans med våra kunder runtom i landet.

 

Ansvarig för affärsområdet: Magnus Nyfjäll
Tel: 0771-118 60 80
E-post: magnus.nyfjall@colabitoil.com

Colabitoil har under sin tid i drivmedelsbranschen etablerat ett omfattande nätverk. Det gäller såväl kunder som leverantörer och tillverkare. Genom dessa kontakter och en tilltagande efterfrågan har förutsättningar för att etablera en tradingverksamhet vuxit fram. Affärsområdet trading innefattar såväl fossilfria som fossila produkter. I och med införande av sanktioner och embargon sker för närvarande stora rockader på marknaden, då många kunder söker nya och trygga leverantörer för framtida avtal. Här har Colabitoil lyckats etablera sig som en möjlig leverantör och flertalet kontrakt är under upphandling.
Initialt består merparten av handeln av fossila produkter, med en målsättning om ökad andel fossilfritt i framtiden. I takt med att efterfrågan på förnybara drivmedel ökar, ser Colabitoil goda möjligheter att positionera sig på den internationella marknaden för trading med förnybara produkter. Både för framtida egen produktion som för produkter producerade av tredje part.
När Colabitoil tagit den första produktionsanläggningen för förnybara drivmedel i drift, kommer produktionsvolymerna överstiga våra nuvarande kunders efterfrågan. Detta medför ett direkt behov av egen tradingavdelning. Affärsområdet trading är viktigt av flera anledningar: för att ytterligare utveckla befintligt nätverk, etablera Colabitoil på den internationella marknaden, samt att skapa en god plattform för avsättning av framtida egenproducerade produkter.

Ansvarig för affärsområdet: Daniel Trabold
Tel: 0771-118 59 63
E-post: daniel.trabold@colabitoil.com

Licensiering av råvaruframställan och processteknik.

Colabitoil har redan från start lagt stora resurser på utveckling, för att framställa nya råvaror för HVO-tillverkning. Att ta fram nya råvaror från biomassa gör det möjligt för oss att erbjuda teknik som har utvecklats för framställning av råvara för HVO-produktion.

Den 1 oktober 2018 tecknades och offentliggjorde licensavtalet med Organofuel Sweden AB. Genom detta har vi fått ytterligare möjligheter att skapa intäkter via försäljning av underlicenser avseende processteknik. Underlicenser har utfärdats i slutet av 2018 till dotterbolagen Colabitoil Produktion AB (marknad Sverige) och Colabitoil Fuel Production AB (marknaderna Tyskland, Österrike och Schweiz). Colabitoil har vidare upprättat en affärsmodell för licensiering, där kostnaden för att teckna ett underlicensavtal är 200 miljoner. Löptid för licensen är 50 år, där royalty utgår till Colabitoil utifrån producerad volym.

Ansvarig för affärsområdet: Jan Nordlöf
Tel: 0771-118 59 61
E-post:jan.nordlof@colabitoil.com

Redan från start har forskning och utveckling varit centralt för Colabitoil. FoU-arbetet inleddes redan i februari 2014. Syftet var att utveckla en process för framställning av HVO genom vätebehandling av vegetabiliska oljor. Detta för att möta de allt strängare krav på drivmedel som påverkar branschen. Colabitoil ser möjligheter i dessa utmaningar. Vi kan genom forskning och utveckling av biodrivmedel från nya miljövänliga råvaror bidra till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär nya produkter nya affärsmöjligheter, vilket ökar företagets värde och kommer att gynna klimatet, kunder och aktieägare.

Satsningen på forskning och utveckling för säkerställande av processer, katalysatorer, mätmetoder och nya råvaror blev omgående ett sätt för oss att nå framgång på marknaden. Colabitoil har egen know-how och skyddad teknik för framtagning av råvaror för framställan av HVO100.

Vårt nuvarande fokusområde i laboratoriet är att ta fram processer för framställning av förnyelsebar bensin och flygbränsle. Vi framställer produkterna bensin och flygbränsle med stor precision, och för ut tekniken i en mindre testanläggning. Detta är ett genombrott för utvecklingen av förnyelsebara drivmedel. Vi kommer att genom tredjepartsanalys utvärdera processen för att kunna ta nästa steg mot konstruktion för uppförande av produktionsanläggning.

Förnybar bensin och flygbränsle, framställt av etanol, har mycket goda produktegenskaper som uppfyller gällande drivmedelstandarder. Bränslena kan användas som en helt förnybar produkt men även för inblandning utan modifiering av motorer.

Ansvarig för affärsområdet: Jan Nordlöf
Tel: 0771-118 59 61
E-post:jan.nordlof@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB (publ)

Colabitoil grundades 2013. Och med huvudkontor i Gävle förser vi företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Colabitoil satsar på utveckling av HVO diesel, förnybar bensin och förnybart flygbränsle i Sverige. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar.

Marknaden

Marknaden för förnybara drivmedel påverkas bland annat av krav från våra myndigheter. Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster drivs av ökade krav från offentliga och privata kravställare, i kombination med ett ökat miljöfokus i samhället.

Marknaden för transportbränslen i Sverige utgör totalt ungefär 10 miljoner m3, exklusive flygbränsle. Reduktionsplikten infördes som styrmedel den 1 juli 2018 och som en följd av detta ökar andelen biodrivmedel gradvis. Enligt SPBI, Svenska Petrolium & Biodrivmedelinstitutet, utgör HVO drop-in 7,8 procent, HVO100 4,5 procent och FaME 3,0 procent.


0%
HVO dropp-in
0%
HVO100
0%
FaME

Utvecklingen framåt

Efterfrågan på biodrivmedel på den svenska marknaden kommer fortsätta präglas av två drivkrafter – den obligatoriska inblandningen av biodrivmedel i fossila bränslen och önskan hos många stora transportbolag att profilera sig miljömässigt. Utöver detta tillkommer privatpersoners allt större önskan att ha fordon som är bra för miljön.

Den svenska regleringen för en gradvis ökning av inblandning av biodrivmedel i fossila bränslen. Fram till 2030 är reduktionen av CO2 utsläpp för diesel mer aggressiv än för bensin. Orsaken till detta är att det idag finns ett fullvärdigt alternativ till fossilbaserad diesel som gör det möjligt att sätta tydliga, och uppnåbara, mål för gradvis ökad inblandning av biodiesel.

Kurvan för inblandning av biodrivmedel i bensin färgas av att det i nuläget bara finns ett tillgängligt alternativ – första generationens bioetanol. Tekniska begränsningar innebär att den högsta tillåtna inblandningen av bioetanol är 10 procent, vilket resulterar i att den prognosticerade reduktionsplikten har lagts på denna nivå fram till 2021. Därefter hoppas Energimyndigheten att nya bränslen skall möjliggöra en snabb anpassning till det slutgiltiga målet -som är 30 procents reduktion från 2010 års nivåer fram till 2030.

VD har ordet

Miljödebatten, flygskam, fossilfritt och Greta Thunberg är till nytta för Colabitoil. Genom den fortsatta debatten och ökad medvetenhet hos allmänheten och möjlighet till val för fordonssektorn så ökar försäljningen av HVO100 i våra tankanläggningar. Våra fokusområden: Miljönytta med hållbara varor och tjänster är vi en del av lösningen för att minska klimatavtrycken för framtiden. Kundnytta underlätta för kunderna att göra rätt val för att göra sitt resande hållbart. Affärsnytta genom en hållbar position på marknaden till nytta för kunder, ägare och personal.

Colabitoils erbjudande växer sig allt starkare på en marknad som behöver genomföra stora omställningar på en historiskt sett kort tid. Vårt erbjudande idag med HVO100, som är en 100 procent fossilfri diesel, är ett premiumdrivmedel med prestanda i världsklass, vilket har uppmärksammats av våra kunder.

/ Magnus Nyfjäll