Delårsrapport Q1 2019

16 MAJ 2019

1 JANUARI – 31 MARS 2019 (jämfört med samma period föregående år)

  • Rörelseintäkterna uppgick till 161 626 (134 747) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 374 (200) TSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,38 (0,02) TSEK.
  • Soliditeten uppgick till 45,0 (49,6)%.


SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2019

Året börjar med en god tillväxt för bolaget. Vi har tagit ett antal större och mindre affärer som nu är under implementering. Vi nådde en nettoomsättning på 160 mkr vilket är en ökning om 20 procent jämfört med Q1 2018. Rörelseresultatet, EBIT,  under perioden uppgick till -1,5 mkr. Sett till enbart handeln (försäljning och distribution av drivmedel) uppgick rörelseresultatet, EBIT, för den del till 2,1 mkr, vilket har belastats med 2,4 mkr för kostnader avseende marknadsaktiviteter i samband med VM i Åre, WCR i Torsby och Skidskytte VM i Östersund. Exklusive dessa kostnader uppgick resultatet, EBIT, för handeln till 4,5 mkr.

Kostnader för Forskning och Utveckling (FoU) samt kostnader för våra pilotanläggningar och för internationell etablering uppgick till 5,4  mkr under det första kvartalet. Totalt resultat, före skatt, för kvartalet uppgick till -3,4 mkr.

Vi fortsätter fokusera på förnybara varor och tjänster som är hållbara för klimatet, socialt och ekonomiskt.


För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com


Notera 
Denna information är sådan som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Dokument

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle