Delårsrapport - Halvår/Q2 2019

23 AUGUSTI 2019

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2019

  • Rörelseintäkterna uppgick till 141 422 (123 143) TSEK. 
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 439 (-8 735) TSEK. 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,83 (-0,99) TSEK. 
  • Soliditeten uppgick till 44,2 (52,9)%.

Första halvåret 1 januari –  till 30 juni 2019

  • Rörelseintäkterna uppgick till 302 552 (257 889) TSEK. 
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 812 (-8 535) TSEK. 
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,21 (-0,96) TSEK. 
  • Soliditeten uppgick till 44,2 (52,9)%.

SAMMANFATTNING AV ANDRA HALVÅRET 2019

Fortsatt tillväxt för bolaget, vi har vunnit ett antal kommunala upphandlingar där det tar tid att etablera tankanläggningar för att kunna möta kraven från kommunerna. Vi har även tagit ett antal större affärer – tyvärr har några av dessa projekt flyttats fram i tid. När det gäller våra stationer så har vi god tillströmning av kortkunder. Det är många företagare och privatpersoner som vill köra miljövänligt på ett drivmedel som är 100 procent fossilfritt. Vi har genomfört ett antal kampanjer under första halvåret och vi börjar se ett positivt resultat av kampanjerna. 

Bolaget har gått bättre än marknaden i stort. Ökad försäljning av HVO100 har gett oss ökade marknadsandelar. Bolaget har under det första halvåret haft kostnader på cirka 7 miljoner för utveckling av nya drivmedel. Vi har under juni-juli genomfört rekryteringen av vice VD. Det är glädjande för oss att vi fått Magnus Nyfjäll till bolaget. Magnus, som började den 5 augusti, kommer nu med sin erfarenhet och energi att driva på drivmedelsaffärerna 

För ytterligare information kontakta: 

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com 

Notera Denna information är sådan som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Dokument

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle