Årsredovisning 2017

Sammanfattning av räkenskapsåret 2017 (1 januari till 31 december)

  • Nettoomsättningen uppgick till 311 (68) MSEK.
  • Resultatet före finansiella poster uppgick till 3,7 (-4,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,8) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 57 (48) procent.

Dokument