IR-kontakt och IR-policy

IR-policy

Colabitoils arbete inom Investor Relations syftar till att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett rätt och riktigt samt fullständigt sätt, bidra till en transparens och förståelse för Colabitoil hos våra investerare, delägare och journalister. Utifrån den transparensen hoppas vi kunna medverka till en korrekt värdering av Colabitoil-aktien (COLAB).

Samtlig verksamhet inom Investor Relations sker uteslutande på koncernnivå för Colabitoil Sweden AB. I all finansiell kommunikation är VD den främsta talesmannen för Colabitoil. Därefter är all Investor Relations kommunikation organiserad efter våra olika målgrupper för att underlätta förståelsen för våra olika intressenter.

All publicering av information skall ske enligt det regelverk som Spotlight Stockmarket kravställer för emittenter och all finansiell information skall följa gällande regler, föreskrifter och lagar.

Känslig information

Känslig finansiell eller annan information får endast lämnas ut till allmänheten, finansiella marknader eller media av VD, CFO, SVP Corporate Communications & IR eller andra efter uttryckt delegering från ovanstående personer.

Känslig finansiell information omfattar ekonomiska och andra prognoser, förändringar i Colabitoils strategi eller strategiska inriktning, större investeringsbeslut, förvärv och avyttringar, omstruktureringar, effekter av regeländringar, volym- eller försäljningsrelaterad information, förändringar i koncernledningen, större kundkontrakt etc. Dessutom finns det information som kanske inte är börspåverkande, men obligatorisk att offentliggöra enligt Regler för emittenter, t.ex. föreslagna nya aktieemissioner, avgång eller utnämning av VD och koncernchef, föreslaget val av styrelseledamöter (exklusive arbetstagarrepresentanter) och revisorer.

Tyst period

Colabitoil ska iaktta en tyst period med början minst 30 dagar före offentliggörandet av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period skall Colabitoil representanter avstå från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Selektiv information

Att agera strategiskt med selektiv informationsgivning är i Sverige olagligt. Trotts detta finns det avsteg som får göras och i vissa situationer till och med krävas. I sådana situationer då det är av viktigt att inte lämna ut upplysningar skall Colabitoil upprätta och föra ett register i enlighet med lagen om anmälningsskyldighet om vissa innehav av finansiella instrument (Lag 2000: 1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Den relevanta personen skall underrättas om detta och, i förekommande fall, skall ett separat sekretessavtal undertecknas.

Roller och ansvar

Ansvarig informationsutgivare för investerarrelationer är CFO och IR-Ansvarig Ulf Fredrixon.

I all finansiell kommunikation är VD och CFO de bolagets talespersoner.

CFO och IR-Ansvarig ansvarar för att producera och distribuera all finansiell information, inklusive bokslutskommunikéer, delårsrapporter och annan finansiell information som krävs enligt Aktietorget och svenska regler, lagar och normer.

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle