Frågor & Svar

Företagsbeskrivning

Colabit  säljer och distribuerar  premiumbränslet HVO100 till egna tankstationer i Sverige. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabit till en omställning mot ett mer hållbart samhälle.

Med egna tankanläggningar säljer bolaget drivmedel till företags- och privatmarknadskunder och distribuerar till företagskunder.  

Under 2020 förvärvade Colabit majoriteten av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB.

Colabit Försäljning ingår i koncernen Greenbit som bildades i dec 2021 efter en sammanslagning av Colabits försäljningsorganisation och norska GreenCube Holding.

Colabit säljer förnybar diesel på den svenska marknaden. Colabit säljer även övriga traditionella drivmedel, smörjoljeprodukter, eldningsoljor, kemprodukter mm.

Som kund hos Colabit är du alltid försäkrad. Om drivmedlet skulle orsaka skada på ditt fordon har du rätt till ersättning. Kontakta oss för mer information. 

Hela vägen från råvara till produkt är kraven som energimyndigheten ställer på ett massbalanssystem och dessa måste uppfyllas. För att kunna beräkna växthusgasutsläppen för transportsteget måste det finnas information om platsen där restprodukten uppstår och därmed måste det finnas en spårbarhet tillbaka till källan. Dessutom måste det kunna bevisas att bränslet utgörs av en restprodukt, ett verifikat från den plats där restprodukten uppstår samt att det finns en spårbarhet hela vägen.

Colabit gör det enkelt att bli fossilfri. 2/3 av personbilar och nästan samtliga transport- och yrkesfordon har dieselmotorer. Dessa kan bli fossilfria vid nästa tankning. Colabit är ett företag som har grundats utifrån de miljöutmaningar som samhället idag står inför. Den svenska regeringen använder sig av reduktionsplikten för att fasa ut fossila bränslen. Det vi tankar ska bestå mer och mer av förnybara bränslen. Colabits drivmedel fungerar både att tanka till 100 % och att blandas ut med fossila bränslen, enligt vår reduktionsplikt.

HVO100 – Produktegenskaper och användning

Den snabba förklaringen är att det är en 100% fossilfri diesel som är så lik den fossila dieseln att den är helt utbytbar. Siffrorna 100 i HVO100 talar om att det är ren HVO, alltså 100%.

Ja! HVO100 har utvecklats för att så nära som möjligt simulera vanlig fossil diesel för att säkerställa att dagens fordonsflotta inte ska behöva gå igenom någon omställning. Detta betyder att det inte finns några hinder för att tanka HVO100 i din dieselmotor, även om fordonstillverkaren inte ännu genomfört tester med HVO100. Om du fortfarande är osäker kan vi försäkra dig med att vår produkt fungerar i samtliga dieselmotorer. Colabitoil har en produktförsäkring för HVO100 som täcker all användning i dieselmotorer. På så sätt har man i sin miljöomställning förekommit de fordonstillverkare som formellt ännu inte godkänt HVO100.

De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av HVO100 i sina motorer. De personbilstillverkare som hittills har godkänt HVO100 är: Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Nissan och Isuzu. Mercedes för en av sina taxibilsmodellen E-klass. Många fler personbilstillverkare testar och utvärderar HVO100.

Biltillverkarna har en garanti (nybilsgaranti) som sträcker sig under ett antal år där de lovar under vissa förutsättningar att åtgärda din bil om något inträffar. För att nybilsgarantin skall gälla kräver fordonstillverkare att fordonet drivs på av dem godkända drivmedel. Alla fordonstillverkare har ännu inte godkänt HVO100 som drivmedel. Colabitoil har en försäkring som innefattar samtliga dieselmotorer om skada uppstår pga av HVO100.

Det höga cetantalet (75–95) säkerställer en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel som FAME eller RME. förnyelsebar Diesel är med sin låga grumlingstemperatur lämpligt för mycket kalla väderleksförhållanden upp till -32 grader. Dessutom är förnybar Diesel fri från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under lång tid utan att tappa i kvalitet, tillväxt (algbildning) i tanken bildas.

Nej! HVO100 har avsevärt högre kvalitet än andra biodiesel produkter, som har begränsningar i hur de kan användas. HVO100 har avsevärt bättre lagringsegenskaper i jämförelse med biodiesel. Till exempel så har HVO100 ingen risk för ”tillväxt” i tanken som sätter igen bland annat filter och påverka packningar negativt, vilket andra typer av biodiesel har.

På Colabitoil anser vi att det behövs många olika lösningar för att klara Sveriges klimatmål. Därför gäller det inte att konkurrera med elbilar utan att gemensamt utveckla lösningar som kan ersätta fossila bränslen. Under hela sin livscykel är utsläppen från HVO100 som är producerat av avfall och restprodukter mindre än från elbilar, utifrån den nuvarande metoden av elproduktionen globalt.

Råvaror och hållbarhet

Idag används ett tiotal olika råvaror för produktion av HVO 100 Förnybar Diesel. Certifierad palmolja är en av råvarorna, alltså från odlingar som inte skövlat någon regnskog och som uppfyller de krav som ställs på certifierad palmolja.
Colabit har dock inte levererat palmolje-baserad HVO 100 Förnybar Diesel till den Svenska marknaden.

PFAD är en av ett tiotal olika råvaror som används i produktionen av förnybar diesel runt om i världen. Det är en biprodukt som lämpar sig väl för tillverkning av förnybar diesel.

PFAD står för Palm Fatty Acid Destilate. När man skördar palmoljefrukten påbörjas en förruttnelseprocess där palmolja omvandlas till fria fettsyror. Dessa fettsyror är icke önskvärda i palmoljan och de filtreras ur palmoljan innan den kan säljas. Fettsyran är en bi/rest-produkt (beroende på klassificering) från palmoljeproduktion. PFAD är vanligt förekommande i bl.a tillverkning av stearin, tvål mm.

Pris

Hos Colabit är prisskillnaden inte stor.  Vi kompenserar priset med ett högre energiinnehåll, vilket medför att du kommer längre på en tank.

Om antalet tillgängliga råvaror minskar kan det bidra till ökade drivmedelspriser åtminstone på kort sikt p.g.a. ökade råvarukostnader. På Colabit tror vi att det är oerhört viktigt med en bred bas av hållbara råvaror för tillverkning av HVO100, med tanke på en globalt ökande efterfrågan på förnybara drivmedel. Vi tror inte på att plocka bort enskilda råvaror, utan att det från ett hållbarhetsperspektiv är betydligt mer effektivt att själv vara med och aktivt påverka.

Allmänna villkor

Dela

Dela på email
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle