Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den  20 februari  2019,  kl. 13:00 bolagets styrelserum på Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet. Registrering sker från kl. 12:30.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande för stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om godkännande av styrelsens planer på produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag, Bilaga 1.
  7. Beslut om godkännande av tillägg i § 3 i bolagets bolagsordning, Bilaga 2.
  8. Stämman avslutas.

Deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 14 februari 2019.

Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast onsdagen den 14 februari 2019,  kl. 12:00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd
14 februari 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till Colabitoil Sweden AB (publ) under adress Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet. Anmälan kan också göras per telefon 0771-1185965 alternativt 0771-1185969 eller per e-post till ir@colabitoil.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som representeras genom ombud bör skicka skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt registreringsbevis eller annan motsvarande handling för den juridiska personen. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, dock att fullmakten får vara äldre om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress.

Handlingar

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.colabitoil.com, minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kallelsen och styrelsens förslag kommer genast och utan kostnad för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till stämman.

 

Norrsundet i januari 2019
Colabitoil Sweden AB (publ)
Styrelsen


 

Bilaga 1

Punkt 6. Beslut om godkännande av styrelsens planer på produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag.

BAKGRUND

Den 1 oktober 2018 tecknades avtal med Organofuel Sweden AB gällande patentansökt metod för att producera förnybara drivmedel. Avtalet är exklusivt, globalt och har en löptid på 50 år. Colabitoil Sweden AB har i avtalet rätt att utge underlicenser world-wide.

LICENS FÖR PRODUKTION I TYSKLAND, ÖSTERRIKE OCH SCHWEIZ.

Dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB bildades i november 2018 med syfte att uppföra en produktionsanläggning i Tyskland 2024. Dotterbolaget har i december 2018 erhållit en underlicens för marknaden Tyskland, Österrike och Schweiz för att möjliggöra produktion av förnybart flygbränsle (Jet A1) och förnybar bensin.

FÖRSÄLJNING AV AKTIER I DOTTERBOLAG

Colabitoil Sweden AB har den 20 december 2018 överlåtit aktier motsvarande 0,31% av aktieinnehavet i det nybildade helägda dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB för 25 MSEK, var av 50% tillförs dotterbolaget via ett ovillkorat aktieägartillskott. Överlåtelsen är villkorad av att bolagsstämman godkänner styrelsens planer på produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag.

KOMMANDE FÖRSÄLJNING AV AKTIER I DOTTERBOLAGET

Bolaget planerar att sälja aktier upp till 500 MSEK, motsvarande ca. 5% av aktieinnehavet i dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB under 2019.

Colabitoil Sweden AB planerar att sälja 5% av aktierna i dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB.  Colabitoil Sweden AB förbinder sig att från aktieförsäljningen, via ovillkorligt aktieägartillskott tillföra  kapital upp till 300 MSEK till dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB.

Genom försäljning av aktier i dotterbolaget finansieras förberedelsen för en produktionsanläggning. I förberedelsen ingår kostnader för markanskaffning, erforderliga tillstånd och organisation.

Överskjutande kapital om upp till 200 MSEK skall användas för Colabitoil Sweden AB:s fortsatta expansion.

STYRELSENS PLANER PÅ PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Styrelsen planerar att bygga en produktionsanläggningar på cirka 2 miljoner kubikmeter fossilfri bensin och flygbränsle, i Sverige för den Nordiska marknaden. Miljöansökan för produktionsanläggning i Sverige påbörjades hösten 2018 och tillstånd beräknas erhållas i slutet av 2019.

UPPFÖRANDE AV PRODUKTIONSANLÄGGNING I TYSKLAND

När markanskaffning, erforderliga tillstånd och organisation är på plats skall kapitalisering i form av eget kapital och lån för produktionsanläggning genomföras.

Planerad produktionskapacitet för anläggningen är två miljoner kubikmeter per år (2 miljarder liter). Beräknad kostnad för uppförandet av anläggningen uppgår till fem miljarder kronor.

Kassaflödesvärderingen avseende färdigbyggd produktionsanläggning 2024 uppgår till intervallet 13 till 21 miljarder kronor och är validerad av Grant Thornton.

LICENSIERING SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Enligt underlicensavtalet utgår royalty till Colabitoil Sweden AB per producerad liter under licenstiden (50 år). Colabitoil Sweden AB betalar i sin tur del av erhållen royalty till Organofuel Sweden AB. Colabitoil Sweden AB har för avsikt att utge ytterligare underlicenser för andra marknader. Detta breddar Colabitoil Swedens verksamhet och möjliggör en snabbare expansion av bolaget.

AFFÄRSPRINCIPER AVSEENDE UNDERLICENSIERING VILKA INNEFATTAR ÖVERLÅTELSE AV AKTIER
I DOTTERBOLAG

Colabitoil Sweden AB tecknade i oktober 2018 ett avtal med Organofuel Sweden AB rörande en licens för tillverkning av fossilfri bensin och flygbränsle. Licencen är Global, exklusiv och 50 år lång. Nämnda avtal ger även Colabitoil Sweden AB rätt att utfärda underlicenser för tillverkning/produktion av fossilfri bensin och flygbränsle. Colabitoil Sweden AB har utfärdat underlicenser till dotterbolagen Colabitoil Produktion AB för uppförande av en produktionsanläggning i Sverige och Colabitoil Fuel Production AB för uppförande av en anläggning i området Tyskland, Österrike och Schweiz. I december 2018 sålde Colabitoil 0,31 procent av
aktierna i Colabitoil Fuel Produktion för SEK 25 miljoner. Försäljningen är villkorad av beslut på extra bolagsstämma.

Colabitoil Sweden AB har för avsikt att utfärda ytterligare underlicenser för produktion på andra marknader. Underlicenser kan komma att utfärdas till externa bolag eller genom att sälja projektbolag innehållande en underlicens för specifikt geografiskt område. Med licenserna levereras tekniska specifikationer för att kunna uppföra en produktionsanläggning.

Genom att utfärda underlicenser kommer Colabitoil Sweden AB att erhålla dels ersättning för underlicenser alternativt projektbolag och dels framtida royaltyintäkter på producerad kvantitet i de uppförda produktionsanläggningarna. Del av erhållen royalty kommer enligt avtal att betalas till Organofuel Sweden AB.

STYRELSENS MOTIVERING

Licensavtalet med Organofuel Sweden AB medger underlicensiering av tillverkningsprocesser till dotterbolag och annan. Underlicensiering av tillverkningsprocesser enligt Organofuel Sweden ABs licensavtal med Colabitoil Sweden AB till dotterbolag och andra parter på olika marknader och geografiska områden gagnar och påskyndar Colabitoil Sweden AB:s egen expansion. Genom underlicensiering till annan möjliggörs royaltyintäkter för Colabitoil Sweden AB och genom underlicensiering till dotterbolag möjliggörs likaså royaltyintäkter samt intäkter genom överlåtelse av aktier i dotterbolag till investerare.

 

 

Bilaga 2

Punkt 7. Beslut om godkännande av tillägg i § 3 i bolagets bolagsordning.

BAKGRUND

Enligt vad som framförts i beslutsunderlaget avseende punkten 6 i dagordningen har Colabitoil Sweden AB för avsikt att utge ytterligare underlicenser för andra marknader. Detta breddar Colabitoil Sweden AB:s verksamhet och möjliggör en snabbare expansion av bolaget. Underlicensieringar blir därför ett ytterligare föremål för bolagets verksamhet, vilket också bör återspeglas formellt i bolagets bolagsordning.

NUVARANDE LYDELSE I § 3 I BOLAGETS BOLAGSORDNING:

”Föremål för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och tillverkning av biobaserade drivmedel, handel med biobaserade produkter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva leasingverksamhet huvudsakligen inom bygg- och anläggningsentreprenad, transport- och kontorssektorn, kontokortsverksamhet innefattande inlåning från kund samt idka därmed förenlig verksamhet.”

FÖRESLAGEN NY LYDELSE I § 3 I BOLAGETS BOLAGSORDNING (understruken text utgör tillägg):

”Föremål för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och tillverkning av biobaserade drivmedel,, handel med biobaserade produkter, underlicensiering av tillverkningsprocesser avseende biobaserade drivmedel eller produkter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva leasingverksamhet huvudsakligen inom bygg- och anläggningsentreprenad, transport- och kontorssektorn, kontokortsverksamhet innefattande inlåning från kund samt idka därmed förenlig verksamhet.”

STYRELSENS MOTIVERING

Licensavtalet med Organofuel Sweden AB medger underlicensiering av tillverkningsprocesser till dotterbolag och annan. Underlicensiering av tillverkningsprocesser enligt Organofuel Sweden ABs licensavtal med Colabitoil Sweden AB till dotterbolag och andra parter på olika marknader och geografiska områden gagnar Colabitoil Sweden AB:s egen expansion. Genom underlicensiering till annan möjliggörs royaltyintäkter för Colabitoil Sweden AB och genom underlicensiering till dotterbolag möjliggörs likaså royaltyintäkter samt intäkter genom överlåtelse av aktier i dotterbolag till investerare.