Delårsrapport Q3 2018

NOVEMBER 8, 2018
1 januari – 30 september 2018

Fortsatt stark tillväxt.

Januari – september (2018-01-01 till 2018-09-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 386  273 (193 241) TSEK
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till  – 13 002 (-4 315) TSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -1,47 (-0,57) TSEK.
• Soliditeten uppgick till 48,8 (53,9) %.

Tredje kvartalet (2018-07-01 till 2018-09-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 129 854 (99 909) TSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 367 (-1 645) TSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,49 (-0,20) TSEK.
• Soliditeten uppgick till 48,8 (53,9)%.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8  november 2018 . Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av förnybara drivmedel i Sverige och driver Sveriges första pilotanläggning för tillverkning  av förnybar diesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com