Delårsrapport Halvår och Q2 2018

AUGUSTI 23, 2018
1 JANUARI – 30 juni 2018

Lägre resultat än förväntat på grund av externa faktorer.

Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 256 735 (93 332) TSEK.
  • Rörelseresultat före kostnader av extraordinär karaktär uppgick till -62 (-1 091) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 535 (-2 671) TSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,96 (-0,13) TSEK.
  • Soliditeten uppgick till 52,9 (72,8) %.

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 122 816 (48 959) TSEK.
  • Rörelseresultat före kostnader av extraordinär karaktär uppgick till -2 173 (-439) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 735 (-1 183) TSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,99 (-0,15) TSEK.
  • Soliditeten uppgick till 52,9 (64,3) %.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 . Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com